مزایای-نمایشگاه-افغانستان- بارکاو

مزایای افغانستان

  1. موقعيت خاص استراتژيك افغانستان ، بطوريكه بعد از ايران پرهمسايه ترين كشور منطقه است و اين موضوع تاثير بسزايي بر توسعه اقتصادي ساير جوامع و كشورها دارد .
  2. زبان مشترك و فرهنگ مصرف مردم افغانستان بسيار نزديك به ايران است .

 

  1. ظرفيت مناسب كالا رساني ( نسبت به ساير مولفه های اقتصادي افغانستان ) مي تواند راه ورود به كشورهاي منطقه را براي ظرفيت هاي بزرگ توليدی وتأمين كالاي ايراني فراهم نمايد . نزديكي نواحي محروم چين به افغانستان تا مرکز حکومتی چین ، شرایط مطلوبی را برای قراردادهای تجاری سه جانبه فراهم می نماید .

 

  1. با توجه به شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي افغانستان و عقب ماندگي هاي شديد که كشورها و استانهاي همجوار با اين كشور را بیش از همه متاثر ساخته است لذا نهادهاي بين المللي بمنظور ايجاد ثبات سياسي و رعايت منافع كل منطقه وجهان توجه ويژه به توسعه همه جانبه افغانستان داشته باشند . اشتراکات  اجتماعي و فرهنگي دو ملت ايران و افغانستان بويژه استانهاي خراسان رضوي با ولايات غرب افغانستان و ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل استان مي تواند شرايط اقتصادي و اجتماعي را فوراً در افغانستان متحول سازد
  2. برقراري تفاهم نامه هاي مشترك و زمينه همكاري ميان افغانستان و استانهاي مجاور ضامن امنيت بيشتر و پايدار خواهد بود .
  3. با توجه به شرایط ایجاد شده و حاکمیت جدید در افغانستان ، فرصت هاي سرمايه گذاري مشترك دو جانبه و سه جانبه ايران ، افغانستان و كشورهاي پيشرفته ، ضمن كاهش هزينه هاي بازسازي و اجراي پروژه هاي عمراني و زير ساختي ، مي تواند زمنيه ساز ايجاد هماهنگي ها و همبستگي منطقه ای را فراهم نمايد .
  4.  فرصت ايجاد شده کنونی ناشی از شرایط دشوار مردم افغانستان و رویکرد طالبان در زمینه توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه بویژه همسایگان ، سرعت توسعه اقتصادي را براي دو كشور ايران و افغانستان فراهم نموده است كه اين موضوع نياز به بررسي همه جانيه ظرفيت ها و فرصت ها دارد . – تلاش بمنظور فضاي امن تر براي سرمايه گذاران در افغانستان موجبات ایجاد مراکز تجاری متعدد ، برگزاري بيشتر همايش ها و نمايشگاهها ، اعزام و پذیرش هيأت ها ، امكان اجراي فعاليت هاي خدمات فني و مهندسي و ثبات اقتصادي و سياسي را در افغانستان در پی خواهد داشت .