پیش-فرضهای-توسعه-صادرات-افغانستان-بارکاو

پیش فرضهای توسعه صادرات

1ايجاد زمينه هاي لازم بمنظور كمك به توسعه اقتصادي براي دو كشور، براساس استمرار روابط اقتصادي ، توسعه دائمي آن و توجه به منافع مشترك مي باشد .
2 بخش خصوصي دو كشور محور روابط اقتصادي و نقش بخش دولتي بسترسازي و رفع موانع توسعه اقتصادي دوكشور است .
3 روابط کاملا مفید میان دو كشور و نيز ساير كشورها ، زمينه ساز همكاريهاي اقتصادي منطقه ای را فراهم خواهد نمود .
4 بازسازي افغانستان يك دوران گذر اقتصادي و اجتماعي است و اين گذر يك امر بلند مدت است و ساير كشورها بويژه كشورهاي همسايه بدليل مراودات اقتصادي و زمينه هاي مشترك اجتماعي مي بايست به این فرایند كمك نمایند .
5 امكان جمع بندي و پردازش اطلاعات جديد و در پي آن تغيير نگرش جديد بايد در برنامه هاي اجرايي پيش بيني شود .